• Sportpark de Vijfhoek neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Sportpark de Vijfhoek heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Sportpark de Vijfhoek bij de verwerking van persoonsgegevens.
 • Verwerking persoonsgegevens door Sportpark de Vijfhoek
 • Sportpark de Vijfhoek kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) deelneemt aan activiteiten van Sportpark de Vijfhoek en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Sportpark de Vijfhoek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Contactgegevens: Sportpark de Vijfhoek gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
 • Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Sportpark de Vijfhoek de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Sportpark de Vijfhoek. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over activiteiten van Sportpark de Vijfhoek en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonnee-bestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van Sportpark de Vijfhoek (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Delen met derden
 • Sportpark de Vijfhoek kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:
 • Dienstverleners: Sportpark de Vijfhoek deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Sportpark de Vijfhoek correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Sportpark de Vijfhoek een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sportpark de Vijfhoek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Sportpark de Vijfhoek jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Sportpark de Vijfhoek de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.
 • Cookies
  Sportpark de Vijfhoek maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt. Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De volgende cookies worden gebruikt op de Website:
 • Sportpark de Vijfhoek maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Sportpark de Vijfhoek maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Sportpark de Vijfhoek inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Sportpark de Vijfhoek de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.
 • Bewaartermijn persoonsgegevens
 • Sportpark de Vijfhoek bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Sportpark de Vijfhoek jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Sportpark de Vijfhoek jouw persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
 • hello@sportparkdefvijfhoek.nl. Sportpark de Vijfhoek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.
 • Beveiliging
 • Sportpark de Vijfhoek neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Sportpark de Vijfhoek heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegdentoegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Sportpark de Vijfhoek of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Sportpark de Vijfhoek verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Sportpark de Vijfhoek via hello@sportparkdefvijfhoek.nl. www.sportparkdevijfhoek.nl is een website van Sportpark de Vijfhoek.
 • Sportpark de Vijfhoek is als volgt te bereiken: hello@sportparkdefvijfhoek.nl
 • Klachten
 • Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sportpark de Vijfhoek, verzoekt Sportpark de Vijfhoek je om zo snel mogelijk contact met Sportpark de Vijfhoek op te nemen via hello@Sportpark de Vijfhoek.nl. Sportpark de Vijfhoek zal binnen 4 weken schriftelijk reageren.
 • Wijzigingen
 • Sportpark de Vijfhoek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.